FIRE SAFETY

Byggnaders brandsäkerhet

Brandsäkerhet i byggnader är ett av de grundläggande kraven på byggprodukter i EU:s byggproduktförordning. Brandskyddet i byggnader gäller i första hand personsäkerhet, men även skydd av materiella värden. Siffror från brandolyckor visar att rök och giftiga gaser orsakar majoriteten av dödsfallen.
Rök och giftiga gaser dödar långt innan temperaturen har stigit eller lågor har utvecklats. Därför är det viktigaste konstruktionskravet ur ett personsäkerhetsperspektiv att byggnader konstrueras och konfigureras så att människor kan sätta sig i säkerhet och räddningstjänsten har kapacitet att ingripa i händelse av brand.

Reaction to Fire

Klassificering av ”Reaction to Fire” är uppdelat i 7 klasser (Euroclass A1, A2 och B till F). Klass B-s1,d0 är normalt ett minimikrav för offentliga miljöer. Den generella trenden är att fler och fler länder går mot ett krav på A2-s1,d0-klassificering för väggar och undertak i byggnader med många våningar, rum för många personer och utrymningsvägar, som inkluderar hissar och trapphus.

REACTION TO FIRE

5 STADIER

Brandutveckling i ett rum

Begynnelse: Det första steget i brandens uppbyggnad. Oftast skapad av en extern värmekälla, som en öppen flamma eller något som ligger och pyr.

Tillväxtfasen: Under den här fasen växer elden snabbt eller långsamt beroende på bränsletillgången, förbränningstypen och tillgången till syre.

Övertändning: Det här är övergångsfasen mellan tillväxtfasen och en fullt utvecklad brand. Övertändningen är ett fenomen som skapas av termisk instabilitet i rummet.

Fullt utvecklad brand: Under den här fasen har branden nått sin fulla potential och kan endast begränsas av tillgången till syre.

Avtagande fasen: Under den här fasen begränsas bränsletillgången och syret, andra gaser samt temperaturen minskar. Branden börjar avta på egen hand om det inte tillsätts något ytterligare syre i rummet.

Därför brinner vi på Gustafs för brandsäkerhet

Bränder kommer fortsätta att uppstå. Enbart i Europa dör tusentals människor i brandrelaterade olyckor, varje år. Läs International Fire Death Rate Trends i pdf:en nedan

International Fire Death Rate Trends

International Fire Death Rate Trends
.Pdf
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA