Brandsäkerhet2020-03-20T08:37:36+01:00

BRANDSÄKERHET

I den här guiden förklarar vi de Europeiska brandstandarder som gäller för interiöra väggar och tak, och hur dessa förhåller sig till Gustafs produkter. Vi kommer även att förklara skillnaden mellan Gustafs produkter, och hur vi har skapat en obrännbar produkt, och andra produkter som förbättrar sitt brandskydd med hjälp av brandskyddsmedel.

BRANDSÄKERHET I BYGGNADER

Brandsäkerhet är ofta ett grundkrav vid konstruktion av byggnader enligt EU Construction Products Regulation, CPR. Brandsäkerhet i byggnader rör ofta den personliga säkerheten och även skyddet av materiella värden. Data från brandolyckor indikerar att det är rök och giftiga gaser som orsakar dem flesta dödsfallen.Rök och giftiga gaser dödar långt innan temperaturen har stigit eller innan eld har utvecklats. Därför är det viktigt att bygga förebyggande så att människor enkelt kan ta sig ut i säkerhet vid brandolyckor.

Varför vi på Gustafs brinner för brandsäkerhet

Bränder kommer fortsätta att uppstå. Enbart i Europa dör tusentals människor i brandrelaterade olyckor, varje år. Läs International Fire Death Rate Trends i pdf:en nedan

International Fire Death Rate Trends

BRANDSÄKERHET I BYGGNADER

Brandsäkerhet är ofta ett grundkrav vid konstruktion av byggnader enligt EU Construction Products Regulation, CPR. Brandsäkerhet i byggnader rör ofta den personliga säkerheten och även skyddet av materiella värden. Data från brandolyckor indikerar att det är rök och giftiga gaser som orsakar dem flesta dödsfallen.Rök och giftiga gaser dödar långt innan temperaturen har stigit eller innan eld har utvecklats. Därför är det viktigt att bygga förebyggande så att människor enkelt kan ta sig ut i säkerhet vid brandolyckor.

Varför vi på Gustafs brinner för brandsäkerhet

Bränder kommer fortsätta att uppstå. Enbart i Europa dör tusentals människor i brandrelaterade olyckor, varje år. Läs International Fire Death Rate Trends i pdf:en nedan

International Fire Death Rate Trends
Brandens utveckling

BRANDUTVECKLINGEN I ETT RUM

Begynnelse: Det första steget i brandens uppbyggnad. Oftast skapad av en extern värmekälla, som en öppen flamma eller något som ligger och pyr.

Tillväxtfasen: Under den här fasen växer elden snabbt eller långsamt beroende på bränsletillgången, förbränningstypen och tillgången till syre.

Övertändning: Det här är övergångsfasen mellan tillväxtfasen och en fullt utvecklad brand. Övertändningen är ett fenomen som skapas av termisk instabilitet i rummet.

Fullt utvecklad brand: Under den här fasen har branden nått sin fulla potential och kan endast begränsas av tillgången till syre.

Avtagande fasen: Under den här fasen begränsas bränsletillgången och syret, andra gaser samt temperaturen minskar. Branden börjar avta på egen hand om det inte tillsätts något ytterligare syre i rummet.

Diagram över brandutvecklingen

BRANDUTVECKLINGEN I ETT RUM

Begynnelse: Det första steget i brandens uppbyggnad. Oftast skapad av en extern värmekälla, som en öppen flamma eller något som ligger och pyr.

Tillväxtfasen: Under den här fasen växer elden snabbt eller långsamt beroende på bränsletillgången, förbränningstypen och tillgången till syre.

Övertändning: Det här är övergångsfasen mellan tillväxtfasen och en fullt utvecklad brand. Övertändningen är ett fenomen som skapas av termisk instabilitet i rummet.

Fullt utvecklad brand: Under den här fasen har branden nått sin fulla potential och kan endast begränsas av tillgången till syre.

Avtagande fasen: Under den här fasen begränsas bränsletillgången och syret, andra gaser samt temperaturen minskar. Branden börjar avta på egen hand om det inte tillsätts något ytterligare syre i rummet.

REACTION TO FIRE

Euroclass-systemet for brandskydd godkändes 2001 enligt standarden EN 13501. Den säkerställer en rad krav som underlättar den obegränsade handeln av byggprodukter inom Europa. De tidigare nationella kraven ersattes med den nya Europastandarden i samtliga länder.

Test av ”Reaction to fire”

Testen för om produkter har någon bidragande orsakande till brand är kopplade till den inledande fasen och tillväxtfasen, som ni kan läsa om ovan. Syftet är att bedöma byggproduktens bidragande förmåga på följande punkter:

 • Antändbarhet
 • Flamspridning
 • Värmeutsläpp
 • Rökutveckling
 • Förekommandet av flammande droppar/partiklar

Europeisk standard för interiöra produkter

Vägg- och takbeklädnader som används i offentliga miljöer får endast ha en ytterst liten bidragande inverkan på brand- eller rökutvecklingen. Den lägsta klassen som krävs i offentliga miljöer är Euroclass B-S1,d0.

 1. Reaction to Fire, standard EN 13501-1 Byggnadsprodukter, inkluderar väggar och tak.
 2. Reaction to Fire, standard EN 13501-1 golv.

Europeisk standard för exteriöra produkter

För exteriöra produkter som fasadbeklädnader gäller samma standard (EN 13501-1), men alternativa standarder för fasader finns och är godkända i vissa länder inom EU. För fasader i Skandinavien har vi till exempel ”SP FIRE 105”.

TESTER FÖR KLASSIFIKATION AV ”REACTION TO FIRE” ENLIGT 13501-1

Följande två tester utförs för klassificeringen av byggnadsprodukter (t. ex. Trä-baserat material) enligt EN 13501-1

Brandtest som görs för att bestämma produktens Reaction to fire

Testmetod EN ISO 11925-2

Lättantändligheten av byggnadsmaterialet genom direkt exponering av eldflammor.

Testmetod EN 13823 bestämmer reaction to fire enligt Euroclass

Testmetod EN 13823.

Termisk belastning från ett brinnande objekt.

KLASSIFICERING FÖR TRÄBASERAT MATERIAL

Plywood, OSB och spånskivor utan brandskyddsbehandling har en “Reaction to fire” klassning enligt tabellen ovan.

KLASSIFICERING AV ”REACTION TO FIRE”

Klassificering av ”Reaction to Fire” är uppdelat i 7 klasser (Euroclass A1, A2 och B till F). Klass B-s1,d0 är normalt ett minimikrav för offentliga miljöer. Den generella trenden är att fler och fler länder går mot ett krav på A2-s1,d0-klassificering för väggar och tak i byggnader med många våningar, rum för många personer och utrymningsvägar, som inkluderar hissar och trapphus.

Gustafs' fire classifications matrix of reaction to fire

GUSTAFS PRODUKTER ÄR KLASSIFICERADE ENLIGT TABELLEN OVAN

Klassificeringen inkluderar ytan på vår panelkärna, ytbehandlingen, eventuell perforering och installationskonstruktionen. I annat fall hänvisar vi till ”Core class”.

RESISTANCE TO FIRE

Tak, väggar, golv och undertak och även konstruktionssystem, inklusive ventilationskanaler och rör måste klassificeras baserat på deras förmåga att motstå brand. Brandegenskaperna testas i en fullskalig ugn enligt kurvan för brandutveckling. Resultatet redovisas enligt en tidsstämpel som visar hur många minuter byggnadsmaterialet motstår branden innan gränsen för kriterium har överskridit.

Europeisk standard för interiöra produkter

Väggar och undertak får inte gå sönder och kollapsa under dem tidiga faserna när evakuering och räddningsinsatser fortfarande kan genomföras.

 1. ”Resistance to Fire”, standard EN 13501-2 byggnadsprodukter, inkluderar väggar och tak.
 2. ”Resistance to Fire”, standard 1366, termiska isoleringar för rör.

Restistance to fire hos produkter med brandskyddande lack och färg

Brandskyddande lack och färg i sig själv kan inte uppnå en godkänd klassificering. Brandskyddande beläggningar behöver ett ytterligare specifikt substrat för att över huvud taget uppnå en klassificering. Endast de substrat som är angivna i testprotokollet kan godkännas. Brandskyddande beläggningar måste genomgå en väldigt strikt produktionskontroll för att garantera att rätt antal lager och tjocklek på lagret har använts när man applicerar brandskyddande lack eller färg. Genom att applicera brandskyddande beläggningar på plats, eller genom att till exempel applicera det efter sågning och borrning på  plats, kan inte godkännas eller klassificeras!

RESISTANCE TO FIRE – EN 13501-2

Den andra delen av den europeiska standarden EN 13501 är uppdelad i flera klasser som visar materialets motstånd i tid.

KLASSIFICERING AV ”RESISTANCE TO FIRE”

GUSTAFS PRODUKTER ÄR KLASSIFICERADE ENLIGT TABELLEN NEDAN

ÄKTA BRANDKLASS

För att uppnå dem officiella brandbestämmelserna måste följande 4 aspekter tas i beaktande.

Brandklassen måste inkludera den dekorativa ytbehandlingen

1. En godkänd brandklass måste inkludera ytmaterialet

Gustafs produkter är alltid testade och klassificerade så som de används i varje projekt, tillsammans med en dekorativ yta som fanér, HPL- eller CPL-yta. Vissa leverantörer påstår att de säljer en brandsäker panelskiva som sedan kan kläs med en dekorativ yta. Men den tillsatta ytan sänker brandklassen och gör att produkten som helhet får en brandklass på icke godkänd nivå.

Brandklassen måste även inkludera ytbehandlingen

2. En godkänd brandklass måste inkludera ytbehandlingen

Precis som med ytmaterialet så gäller även Gustafs brandklass för ytbehandlingen, så som lackade, målade, oljade eller betsade ytor. Vissa leverantörer påstår att de säljer en brandsäker panelskiva som sedan kan ytbehandlas. Men den efterbehandlade produkten sänker brandklassen och gör att produkten som helhet får en brandklass på icke godkänd nivå.

Mikroperforerad träpanel med skarvlöst mönster

3. En godkänd brandklass måste inkludera montagesystemet

Gustafs produkter är alltid testade så som de används i projekten, det innefattar även installationen med information om montagesystemet, luftspalten, öppna eller stängda fogar m.m. Vissa leverantörer säljer lösningar som är brandklassade enbart för själva panelskivan. En produkt som inte är testad som den kommer att installeras är inte heller godkänd i sin helhet som ett system.

Perforerade träpaneler testade för brandsäkerhet

4. En godkänd brandklass måste inkludera efterbearbetningen av produkten.

Gustafs produkter testas alltid som de används ute i projekten, det inkluderar även när en produkt har perforerats eller när kärnmaterialet har kapats i mindre delar, som till exempel ribbor. Återigen, det är alltid slutprodukten vars brandklass vi redovisar. Vissa leverantörer redovisar en brandklass för ett skivmaterial i stora flak, utan information om perforering eller om det har kapats till ribbor.

ICKE BRÄNNBART TRÄ?

Kan en träprodukt uppnå en brandklass ”Icke brännbar A2-s1,d0”?

– Nej, det kan den inte. Trä är ett organiskt och brännbart material.

Men jämfört med A1-klassificeringen, tillåter den icke brännbara klassen, A2-s1,d0 en produkt med ett mycket lågt och begränsat energivärde mätt i MJ/kg eller MJ/m². En icke brännbar fibergipsskiva med ett tunt ytmaterial, till exempel äkta träfanér, kan fortfarande uppnå brandklass A2-s1,d0.

Det är anledningen till att Gustafs Akustikpaneler uppnår den icke brännbara klassificeringen A2-s1,d0 för hela produkten, inklusive träfanéret och ytbehandlingen.

Icke brännbart trä

ICKE BRÄNNBART TRÄ?

Kan en massiv träprodukt uppnå en brandklass ”Icke brännbar A2-s1,d0”?

– Nej, det kan den inte. Trä är ett organiskt och brännbart material.

Men jämfört med A1-klassificeringen, tillåter den icke brännbara klassen, A2-s1,d0 en produkt med ett mycket lågt och begränsat energivärde mätt i MJ/kg eller MJ/m². En icke brännbar fibergipsskiva med ett tunt ytmaterial, till exempel äkta träfanér, kan fortfarande uppnå brandklass A2-s1,d0.

Det är anledningen till att Gustafs Akustikpaneler uppnår den icke brännbara klassificeringen A2-s1,d0 för hela produkten, inklusive träfanéret och ytbehandlingen.

CE-märkning och Declaration of Performance (DoP)

För byggnadsmaterial räcker det inte enbart med att tillhandahålla ett test som visar en brandklass enligt EN 13501-1. Som en del av CE-certifieringen måste även brandklassen finnas i en Prestandadeklaration enligt en för produkten gällande standard (lika med Declaration of Perfomance – DoP). För Gustafs produkter gäller standarden för fibergipsskivor enligt standard EN 14190:2014.

Kontrollsystem

I en DoP måste det framgå om produktens prestanda har validerats genom en självdeklaration (system 3) eller genom en tredjeparts deklaration (system 1). Se Annex V i standard EN 14190:2014.

 • System 1: Prestandadeklarationen måste utfärdas av ett registrerat produktcertifieringsorgan, baserat på produktionskontroller och tester utfört på prover medtagna från fabriken. Brandtester enligt EN 13501-1 måste genomföras av en tredje part.
 • System 3: Prestandadeklarationen får utfärdas av tillverkaren, och tillverkaren ansvarar själv för produktionskontroller. Alla brandtester enligt EN 13501-1 måste dock fortfarande genomföras av en tredje part.

När det gäller prestandan för Reaction to Fire, så anger tabell ZA.2 i standard EN 14190:2014 för byggnadsprodukter, om en Prestandadeklaration (DoP) måste vara godkänt enligt kontrollsystem 1 eller system 3.

 • Validering genom det stränga system 1 krävs för samtliga produkter där brandklassen har förbättrats genom att tillsätta brandskyddsmedel (impregnering eller lack).
 • Validering genom det enklare system 3 används för alla produkter där brandklassen inte inte är ett resultat av brandskyddsimpregnering eller lack.
 • Efterbearbetning med brandskyddslacker som sker på byggarbetsplatsen kan inte CE-certifieras.

Vad du bör veta innan du använder produkter förbättrade med brandskyddsmedel.

Innan du bestämmer dig för att använda produkter med brandimpregnering eller brandlack, istället för en produkt som har fått sitt brandskydd genom sin komposition och sitt icke brännbara skivmaterial, ha dessa fyra faktorer i åtanke.

Brandskyddande impregnering

1. Brandskyddande impregnering kanske inte når hela vägen in i kärnan av materialet.

Att förbättra brandskyddet i en produkt genom att impregnera produkten med brandskyddande medel är en sak, men att impregnera hela kärnmaterialet till 100% är svårt. Särskilt när det kommer till ett tätt träslag eller plywood. När det gäller plywood så fungerar limmet mellan träskikten som en 100%-ig barriär för impregneringen att ta sig in. Det finns endast ett fåtal tillverkare som kan leverera riktigt impregnerat trä- och plywood-material, eftersom det är en unik metod som kräver en viss skicklighet och kunskap.

Om en brandskyddande impregnering inte har applicerats på rätt sätt kommer akustikpaneler, med tusentals perforeringshål/m², eller skivor sågade till ribbor att exponera material som inte har nåtts av impregneringen. Noterat även att MDF inte kan vakuumimpregneras.

Brandlack för impregnerat trä

2. Brandskyddande lack skyddar enbart det yttersta lagret.

Brandskyddande lack skyddar enbart ytan och inte kärnan på panelskivan eller ribbskivan. För akustikpaneler borde den brandskyddande lacken tillsättas efter perforeringen av dem tusentals hålen, men samtidigt kommer lacken aldrig helt och hållet att täcka insidan av perforeringshålen – vilket resulterar i en icke godkänd lösning. Att tillsätta brandskyddande lack på plats, efter exempelvis kapning av produkten, kan inte valideras och därmed inte inkluderas i Prestandadeklarationen (DoP). När en akustikpanel installeras med en luftspalt måste även baksidan av panelen lackas med brandskyddande medel.

Brandskyddande lack måste appliceras med ett relativt tjockt lager för att uppnå ett godkänt skydd och det i kombination med att brandskyddande lack måste innehålla salter så blir inte slutresultatet 100% slätt och transparent, vilket resulterar i en icke estetisk snygg produkt.

Brandskyddande salter är hygroskopiska

3. Brandskyddande salter är hygroskopiska

Salterna i brandskyddande impregnering och lacker är hygroskopiska, vilket betyder att de kan förlora sina brandskyddande effekter i miljöer med relativt hög fuktighet. Vågar du använda en produkt med eventuellt icke varaktigt brandskydd?

De hygroskopiska egenskaperna hos brandkemikalier (bland dem ammoniak och diammoniumfosfat),  kan ha en negativ inverkan på miljön om de läcker ut. De har samma effekter som övergödning. En annan faktor, som fortfarande diskuteras bland forskare, är att brandskyddande medel kan överföras från produkter till människor och att det kan ge en ökad risk för cancer.

DoP kontrollsystem 1 jämfört med kontrollsystem 3

4. Kontrollsystem 1 mot kontrollsystem 3

Det faktum att en Prestandadeklaration (DoP) för produkter förbättrade med brandskyddsmedel kräver en striktare produktionskontroll genom system 1, indikerar att produktionen, för att dessa produkter skall kunna uppnå sina brandskyddande egenskaperna, är mindre pålitlig jämfört med produktionen för produkter som består av en icke brännbar skiva och som kan deklareras ”enbart” enligt det enklare kontrollsystemet 3.

EN BRANDKLASS SOM INKLUDERAR INSTALLATIONSSYSTEMET

Brandklassen hos en Gustafsprodukt kommer från kompositionen av en icke brännbar kärna och den slutliga brandklassen inkluderar ytan, ytbehandlingen och installationssystemet. Utan några tillsatta kemikalier.

Skarvlöst perforeringsmönster för akustikpanel i trä
Dold installation av ribbpaneler

Hur skulle du göra upp en eld?

Gustafs Linear System har testats som ett system

För ett linjärt system är det riktigt svårt att uppnå brandklass B-s1,d0. Den enkla anledningen har samma princip som när du gör upp en brasa – huggen ved brinner bättre!

Genom att använda ett icke brännbart skivmaterial har vi på Gustafs skapat en Linear produkt som uppnår äkta brandklass B-s1,d0, som inkluderar fanér, ytbehandlingen och installationssystemet. Gustafs Linear System kan installeras med öppen bakomliggande luftspalt eller en spalt fylld med mineralull för ökat akustisk ljudabsorbering.

Brandsäkra en uppsågad planka eller massivt trä

Hur skulle du göra upp en eld?

Gustafs Linear System har testats som ett system

För ett linjärt system är det riktigt svårt att uppnå brandklass B-s1,d0. Den enkla anledningen har samma princip som när du gör upp en brasa – huggen ved brinner bättre!

Genom att använda ett icke brännbart skivmaterial har vi på Gustafs skapat en Linear produkt som uppnår äkta brandklass B-s1,d0, som inkluderar fanér, ytbehandlingen och installationssystemet. Gustafs Linear System kan installeras med öppen bakomliggande luftspalt eller en spalt fylld med mineralull för ökat akustisk ljudabsorbering.

NEDLADDNING